តម្រងប្រេង - តម្រងខាញ់សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រេងរំអិល

តម្រងប្រេង និងតម្រងខាញ់ គឺជាស៊េរីនៃតម្រងបំពង់ ក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់តម្រងឧស្ម័ន ឬតម្រងភាគល្អិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតផងដែរ ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេង ដើម្បីលុបភាពមិនបរិសុទ្ធដែលលាយឡំនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ ដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ (រួមទាំងវ៉ាល់ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ម៉ាស៊ីនបូម ។ល។ .) ឧបករណ៍អាចមានលក្ខណៈធម្មតា ការងារ និងប្រតិបត្តិការ ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណើរការដែលមានស្ថេរភាព ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃការផលិត។