សូចនាករប្រេងខាញ់ប្រេងរំអិលសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រេងរំអិល

សូចនករប្រេងរំអិលខាញ់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ពិនិត្យមើលអត្រាលំហូរ ឬសម្ពាធនៅក្នុងឧបករណ៍/ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល។ មានសូចនាករស៊េរីជាច្រើនដើម្បីបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា ដូចជាឧបករណ៍បញ្ជា ឬម៉ូនីទ័រដែលបានដំឡើងនៅក្នុងខ្សែបំពង់នៃប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល។